Windows下使用Git Shell去Clone速度慢的解决办法

最近在折腾hexo,由于本屌技术不精,所以什么各种环境的搭建都用的windows系统,确实显得不够专业哈.

再用Git shell输入命令:

$ cd your-hexo-site
$ git clone https://github.com/iissnan/hexo-theme-next themes/next

那只有寥寥几kb的速度我也是醉了,话不多说,上解决办法:

在git shell里输入下面这两行:

$ git config --global http.proxy http://127.0.0.1:1080
$ git config --global https.proxy http://127.0.0.1:1080

当然上面命令的前提条件是你已经调整好了上网姿势,并根据自己的配置来修改对应的端口号,好了以后,重新去git clone去吧.

2021年6月12日                                        添加评论

In 工具使用

# # #

发表回复